Coverage Report - org.sbpm.bpmo
 
Package # Classes Line Coverage Branch Coverage Complexity
org.sbpm.bpmo74
N/A
N/A
1
org.sbpm.bpmo.factory2
0%
0/51
0%
0/18
0
org.sbpm.bpmo.io2
N/A
N/A
1
 
Classes in this Package Line Coverage Branch Coverage Complexity
Actor
N/A
N/A
1
BlockPattern
N/A
N/A
0
Branch
N/A
N/A
1
BusinessActivity
N/A
N/A
0
BusinessActivityNonFunctionalProperties
N/A
N/A
1
BusinessPolicy
N/A
N/A
0
BusinessProcessMetrics
N/A
N/A
0
BusinessStrategy
N/A
N/A
0
Condition
N/A
N/A
1
ConditionalBranch
N/A
N/A
1
ConditionalflowConnector
N/A
N/A
1
ControlflowConnector
N/A
N/A
1
DataEntity
N/A
N/A
1
DataMediator
N/A
N/A
0
DataTypeEntity
N/A
N/A
1
DataValueEntity
N/A
N/A
1
DeferredChoice
N/A
N/A
0
DeferredChoiceMerge
N/A
N/A
0
Dependency
N/A
N/A
1
Discriminator
N/A
N/A
0
EndEvent
N/A
N/A
0
ErrorEvent
N/A
N/A
1
Event
N/A
N/A
1
EventBranch
N/A
N/A
1
ExclusiveChoice
N/A
N/A
0
ExclusiveChoiceMerge
N/A
N/A
0
GoalTask
N/A
N/A
1
GraphPattern
N/A
N/A
0
GraphWorkflow
N/A
N/A
1
Identifiable
N/A
N/A
1
IncomingFlow
N/A
N/A
0
InterleavedParallelRouting
N/A
N/A
0
IntermediateEvent
N/A
N/A
0
Loop
N/A
N/A
1
MediationProcess
N/A
N/A
0
Mediator
N/A
N/A
1
MessageEvent
N/A
N/A
1
MultiMerge
N/A
N/A
0
MultipleChoice
N/A
N/A
0
MultipleChoiceDiscriminator
N/A
N/A
0
MultipleChoiceMultiMerge
N/A
N/A
0
MultipleInstantiation
N/A
N/A
0
MultipleMergeSynchronise
N/A
N/A
0
OrderedElement
N/A
N/A
1
OutgoingFlow
N/A
N/A
0
ParallelSplit
N/A
N/A
0
ParallelSplitDiscriminator
N/A
N/A
0
ParallelSplitSynchronise
N/A
N/A
0
PartnerConstraint
N/A
N/A
0
PartnerInteraction
N/A
N/A
1
Process
N/A
N/A
0
ProcessFragment
N/A
N/A
0
ProcessMediator
N/A
N/A
0
ReceiveMessageEvent
N/A
N/A
1
Repeat
N/A
N/A
0
Resource
N/A
N/A
0
Role
N/A
N/A
1
SemanticCapability
N/A
N/A
1
SendMessageEvent
N/A
N/A
1
Sequence
N/A
N/A
0
SimpleMerge
N/A
N/A
0
StartEvent
N/A
N/A
0
SubProcess
N/A
N/A
0
Synchronisation
N/A
N/A
0
Task
N/A
N/A
0
TaskOrReceiveMessageEvent
N/A
N/A
0
TaskOrSendMessageEvent
N/A
N/A
0
TimerEvent
N/A
N/A
0
TransactionBoundaries
N/A
N/A
1
UnconditionalBranch
N/A
N/A
0
WebServiceTask
N/A
N/A
1
While
N/A
N/A
0
Workflow
N/A
N/A
1
WorkflowElement
N/A
N/A
1