com.ontotext.wsmo4j.parser.xml
Classes 
NodeTopEntity
NodeWsml
WsmlXmlParser