test.wsmo4j.parser.xml
Classes 
TestCase_XMLWSML
XmlParserTest